Projektu unijny
"Przez praktykę do sukcesu"

TaxMania - Akademia Podatkowa
Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. jako lider projektu w partnerstwie z GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek będzie realizowała projekt pt. "Przez praktykę do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.  na podstawie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

W dniu 1 stycznia 2018 roku Biuro Rachunkowe  BIUREX Sp. z o.o. wraz z Partnerem projektu: GRANTINO Kancelaria Konsultingowa Dariusz Dąbek, rozpoczęli realizację projektu pt. „PRZEZ PRAKTYKĘ DO SUKCESU” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie  8.5.4. Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wartość projektu wynosi 491 712,50 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich stanowi 417 955,62 zł.
 
CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dwóch szkołach zawodowych (ZSE im. Mikołaja Kopernika i ZSE w Kielcach) zlokalizowanych na obszarze ZIT KOF w zakresie zawodu "technik ekonomista" poprzez współpracę z doświadczonymi pracodawcami z ww. obszaru i podniesienie kompetencji 60 uczniów (w tym 45 kobiet) i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego (w tym 17 kobiet) z tych placówek. Realizacja ww. celu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego: podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych. Uczestnikom projektu zostanie ułatwione wejście na rynek pracy poprzez płatne staże, uzyskanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy (cyfrowych i miękkich) i doradztwo zawodowe. Szkołom zawodowym z terenu Kielc zapewnione będzie trwałe podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie ich nauczycielom kształcenia zawodowego nabycia cenionych na rynku pracy kompetencji cyfrowych.
 
Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
 
Zakres interwencji obejmuje dążenie do lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienia przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemu uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:
 
a) uczniowie klas od 1 do 3, uczący się w zawodzie technik ekonomista,

b) nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

z dwóch szkół zawodowych zlokalizowanych w Kielcach, tj. ZSE im. Mikołaja Kopernika w Kielcach oraz ZSE w Kielcach kształcących w zawodzie technik ekonomista.

W ramach projektu oferowane będą formy wsparcia:

a)    Dla uczniów:
 
  • Staże zawodowe realizowane u pracodawców w wymiarze 300 godzin w okresie wakacyjnym (2 miesiące po 150 godzin). Uczestnicy projektu w ramach umów stażowych otrzymają opiekę opiekuna, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. (60 osób, w tym 45 kobiet)
  •  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie 6-godzinnych sesji z doradcą zawodowym, obejmujące zagadnienia takie jak bilans zasobów i kompetencji, rynek pracy i edukacji, autoprezentacja, CV i list motywacyjny, tworzenie indywidualnego planu działań zawodowych. (60 osób, w tym 45 kobiet)
  • Certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów. Szkolenia będą składały się z 4 modułów obejmujących obsługę programów księgowych Sage Symfonia Finanse i Księgowość (32 godziny), Comarch ERP Optima Księga Handlowa (32 godziny), enova365 Księga Handlowa (32 godziny) oraz e-podręczniki/e-zasoby (16 godzin). Każdy z modułów (1-3) będzie kończył się egzaminem. Zajęcia będą odbywały się w weekendy w wymiarze po 8 godzin dziennie. (60 osób, w tym 45 kobiet).
  • Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole, twórcze i kreatywne myślenie, autoprezentacja. Szkolenie będzie odbywało się w systemie wieczorowym po 4 godziny dziennie i będzie obejmowało łącznie 36 godzin (po 12 godzin na każdy moduł). (30 osób, w tym 22 kobiety).
b)    Dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu:
 
  • Certyfikowane szkolenia z zakresu komputerowych programów księgowych i szkolenie z zakresu e-podręczników/e-zasobów. Szkolenia będą składały się z 4 modułów obejmujących obsługę programów księgowych Sage Symfonia Finanse i Księgowość (24 godziny), Comarch ERP Optima Księga Handlowa (24 godziny), enova365 Księga Handlowa (24 godziny), oraz e-podręczniki/e-zasoby (16 godzin). Zajęcia będą odbywały się w systemie wieczorowym po 4 godziny dziennie w grupach 10-osobowych. Każdy z modułów (1-3) będzie kończył się egzaminem. (20 osób, w tym 17 kobiet)
 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla uczestników projektu!!!

 


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

BIURO PROJEKTU:
Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 103
25-614 Kielce
tel. 607 033 240
e-mail: rekrutacja@biurex.pl

TAXMANIA

ul. Tarnowska 15 

25-394 Kielce 

 

OBSERWUJ NAS